Vedtægter.

1. Foreningen er stiftet 30. September 1992 under navnet: Slægtshistorisk forening for Brønderslev-egnen.

2. Foreningens formål er at udbrede kendskab til og skabe interesse for slægtsforskning, samt formidle udveksling af
slægtshistoriske oplysninger, samt skabe kontakt mellem medlemmerne indbyrdes og til andre slægtsforskere til
gensidig hjælp og inspiration.

3. For at opfylde 2 arrangeres samarbejdsaftener, foredrag, ekskursioner samt etableres studiekredse efter behov.
Desuden kan foreningen søge samarbejde med lignende foreninger, der arbejder på landsplan samt på et lokalt plan
samarbejde med andre foreninger, der arbejder med genealogiske, lokalhistoriske og kulturhistoriske emner.

4. Foreningen holder generalforsamling hvert år inden udgangen af februar måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes
efter bestyrelsens bestemmelse, hvis 20% af medlemsskaren skriftligt anmoder herom, eller når det vedtages med alm. stemmeflertal
på en ordinær forsamling. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel og med følgende dagsorden:
4.1 Valg af ordstyrer, referent og 2 stemmetællere.
4.2 Formandens beretning.
4.3 Fremlæggelse af revideret regnskab.
4.4 Indkomne forslag.
4.5 Kontingent.
4.6 Valg af bestyrelse.
4.7 Valg af 2 suppleanter.
4.8 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
4.9 Eventuelt.
Hvis blot 1 medlem forlanger det, skal der afholdes skriftligt valg.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer. Forslag der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

5. Foreningen er åben for alle interesserede.

6. Foreningens bestyrelse tæller 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen vælges for en periode af to år, med tre medlemmer på valg i ulige år og to medlemmer på valg i lige år.
Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne.

7. Bestyrelsen kan til forskellige formål nedsætte udvalg, også med medlemmer udenfor bestyrelsen.

8. Regnskabsåret er fra 1.1. til 31.12. Kontingent opkræves i regnskabsåret inden generalforsamlingen.

9. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue og fører
foreningens regnskab. Kassereren bør ikke ligge inde med større kontantbeløb.

10. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter en flertalsbeslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger,
der skal indkaldes med et interval på mindst 14 dage.

11. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler Lokalhistorisk Arkiv.

Vedtægter ændret 22. februar 1995, 25. februar 1998, 4. februar 2013, 4. februar 2015 og 24. oktober 2018.