Privatlivspolitik for Slægtshistoriske foreninger. 15. maj 2018

Brønderslev Slægtshistorisk forenings dataansvar.
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privalivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler
dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger når de
ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige.
Brønderslev Slægtshistorisk Forening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overenstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Britta Burskov.
Adresse: Stenberggade 7, 9700 Brønderslev.
Telefonnr.: 21 60 46 45
Mail:
burskov7@c.dk
Website:
www.slaegtshistoriskforeningforbroenderslevegnen.dk

Behandling af personoplysninger.
Vi behandler følgende personoplysninger om medlemmer og registrede brugere:

# Almindelige personoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger, som navn, adresse, medlemsnummer, telefonnummer, e-mailadresse.

# Personoplysninger der tillagt en højere grad af beskyttelse:
Foreningen registrerer ingen oplysninger der er tillagt en højere grad af beskyttelse. (som helbredsoplysninger).
Foreningen anvender dog portrætfotos af medlemmer. Disse anvendes først efter udtrykkeligt samtykke fra det pågældende medlem.

Her indsamler vi oplysninger fra.
Oplysningerne får vi fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger.
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
# Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
# At det er nødvendigt for at opfylde vores medlemsforpligtelser.
# Behandling efter lovkrav.
# Behandling med samtykke.

Formål med behandling af medlems- og brugeroplysninger:
# Foreningens medlemshåndstering herunder kontingentopkrævning
# Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning gennemførelse og opfølgning.
# Opfyldelse af lovkrav, herunder krav til almennyttige foreninger.
# Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne handling udelukkende være motiveret
af berettigede (legitime) interesser som:
# Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m. v., herunder i forhold til generalforsamling.
# Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m. v.
# Afholdelse af arrangementer, foredragsaktiviteter samt andre aktiviteter.
# Brug af situationsbilleder, taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.
# Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Danske Slægtsforskere eller lokalforeninger med partnerskabsaftale.
# Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
# Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende, herunder bevaring af indlæg i Forum og andre dialogfora som foreningen måtte have.

Samtykke.
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke,
når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til en hver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger.
Foreningen har indgået en partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere. Hvis denne aftale omfatter medlemsadministration, kan der ske
videregivelse af medlemsoplysninger til Danske Slægtsforskere.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overenstemmelse med følgende kriterier:
# Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
# Af hensyn til bogføringsloven opbevarer vi bogføringsbilag med medlemsoplysninger i 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
Vi opbevarer dog oplysninger om medlemmer til statistik og lignende så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder.
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

# Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
# Retten til indsigt i egne personoplysninger.
# Retten til berigtigelse.
# Retten til sletning.
# Retten til begrænsning af behandling.
# Retten til dataportabilitet ( udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
# Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvi du f. eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører
i såfald ændring eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f. eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlispolitikken.
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted:
www.slaegtshistoriskforeningforbroenderslevegnen.dk
Ved væsentlige ændringer vil du modtage en besked herom.